Hertfordshire Press
KAZAKHSTAN

KAZAKHSTAN

Bakhyt Rustemov
Antonina Shuster
Bayangali Alimzhanov
Dilyara Lindsay
Gulnara Kapanova
Gulzada Nietkaliyeva
Herold Belger
Kairat Zakiryanov
Kuanysh Zhienbai
Mukhar Shahanov
Marina Mikhailovskaya
Murat Uali
Nazym Saparova
Nurlan Onzhanov
Orazaly Sabden
Raushan Burkitbayeva-Nukenova
Kanat Auesbay
Salima Kunanbayeva
Saule Doszhan
Shaimerdenova Nursulu
Shamsiya Zhubatova
Svetlana Yudina
Temirkhan Medetbek
Vitaly Shuptar
Yelena Bezrukova
Yermek Amanshaev
Yevgeniya Sikhimbayeva